آموزش

آشنایی با تکنیک های ارزیابی رسیک مخاطرات شغلی به روش FMEA- JSA-HAZOP- FTA-WILLIME FINE- ANDERSON و…

آموزش نرم افزاز PHAST در زمینه ارزیابی رهایش مواد سمی

آموزش نرم افزار ALOHA در زمینه ارزیابی رهایش مواد سمی

آموزش CAMEO CHEMICALS در زمینه ارزیابی ایمنی مواد شیمیایی اصول کنترل آلودگی های صوتی در محیط کار اصول کلی کنترل آلودگی شیمیایی در محیط کار

برگزاری آموزش‌های تخصصی در زمینه ارگونومی در سازمان ها و ادارات و مراکز آموزشی، رفاهی و خدماتی اعم از بانکها، دانشگاه‌ها، مدارس و…
آموزش تخصصی ارگونومی جهت محیط های اداری
آموزش تخصصی در زمینه فرسودگی شغلی، رضایت مندی شغلی، کاهش استرس و…
آموزش تخصصی در زمینه حمل صحیح بار دستی
آموزش تخصصی در مشاغل با ریسک فاکتورهای ارگونومیک نظیر جوشکاران، مونتاژکاران و…
آموزش برای پرستاران و بهیاران برای حمل صحیح بیمار
آموزش نرم افزار CATIA در زمینه ارزیابی ایستگاه کاری و طراحی محصولات ارگونومیک