خدمات شرکت ایمن مهر پارسیان

شناسایی ، نمونه برداری و ارزشیابی عوامل زیان آور محیط کار

صدا سنجی(ساده – آنالیز فرکانسی )
دزیمتری صدا
سنجش روشنایی (روش شبکه ای – الگویی و موضعی )
سنجش پرتو ( IR – UV )
سنجش استرس حرارتی( WBGT )
سنجش استرس سرمایی( ECT )
ارزیابی شاخص های سایکومتریک ( دما – رطوبت نسبی و نقطه شبنم )
سنجش امواج ( میدان مغناطیسی – میدان الکتریکی )
سنجش ارتعاش ( دست بازو – تمام بدن )
سنجش درخشندگی

سنجش و تعیین مقدار گرد و غبار( کلی – قابل تنفس – قابل استنشاق )
سنجش و تعیین مقدار گرد و غبار و فیوم فلزی
سنجش و تعیین مقدار حلال های آلی و BTEX
شناسایی گازها – بخارات با استفاده از دتکتور
سنجش و تعیین مقدار گازها و بخارات معدنی( اسیدها و قلیاها )
سنجش و تعیین مقدار الیاف آزبست
سنجش و تعیین مقدار سیلیس
سنجش و تعیین مقدار میست روغن
سنجش و تعیین مقدار فیوم آسفالت

سنجش، شناسایی و تعیین مقدار بایوآئروسل ها و میکرو ارگانیسم ها

سنجش و تعیین غلظت مواد شیمیایی در خون یا ادرار
سنجش و تعیین غلظت متابولیت مواد شیمیایی در خون یا ادرار

ارزیابی و آنالیز ارگونومی ایستگاه های کاری با استفاده از متدهای ( REBA- ROLA – ROSA – QEC- OCRA- OWAS- و… )
بررسی شیوع اختلالات اسکلتی و عضلانی با استفاده از پرسشنامه های نوین و معتبر جهان
ارزیابی رضایت شغلی – استرس شغلی – بارکاری با استفاده از پرسشنامه معتبر و نوین
ارزیابی و آنالیز حمل دستی بار با استفاده از روش های wisha – niosh – snook- mac
آنالیز وظیفه با استفاده از متد های ( HTA – GOMS و…)
محاسبه معادله بار (Niosh (RWL

تعیین و سنجش میزان هوادهی دریچه ها بر مبنای استاندارد ANSI/ASHRAE

خدمات تخصصی ارگونومیک

مشاوره در زمینه پیاده سازی ماکرو ارگونومی در کلیه سطوح سازمان ( مدیران ارشد ، میانی و پایین سازمان)
مشاوره در زمینه پیاده سازی ارگونومی کلان ( با تکنیک Future Workshope ) و ارگونومی خرد ( شناسایی ریسک فاکتورهای ارگونومی و حل مشکلات مطرح )
مشاوره در زمینه خریداری تجهیزات و لوازم ارگونومیک
مشاوره به صنایع و شرکت های تولیدی در زمینه تولید تجهیزات نوین با رویکرد ارگونومیک

برگزاری آموزش های تخصصی در زمینه ارگونومی در سازمان ها و ادارات و مراکز آموزشی، رفاهی و خدماتی ( بانکها – دانشگاهها – مدارس و…)
آموزش تخصص ارگونومی جهت محیط های اداری
آموزش تخصصی در زمینه فرسودگی شغلی – رضایت مندی شغلی – کاهش استرس و…
آموزش تخصصی در زمینه حمل صحیح بار دستی
آموزش تخصصی در مشاغل با ریسک فاکتورهای ارگونومیک نظیر جوشکاران – مونتاژکاران و…
آموزش برای پرستاران و بهیاران برای حمل صحیح بیمار
آموزش نرم افزار CATIA در زمینه ارزیابی ایستگاه کاری و طراحی محصولات ارگونومیک

طراحی کنترل پنل ( اتاق کنترل – صفحه کیبورد و غیره با متد LINK ANALYSIS )
طراحی و چیدمان فضاها و محیط های کاری و آموزشی ( دانشگاهها – مدارس – کتابخانه ها ) از دیدگاه ارگونومیک

آنالیز وظیفه: تعیین شغل و وظایف به افراد متناسب با وضعیت جسمانی – تعیین ریسک فاکتورهای آسیب رسان در شغل فعلی – بررسی و ارزیابی تناسب و تطابق فرد با شغل فعلی – آنالیز شغلی فرد در هنگام برگشت به کار با استفاده از روش های نوین TA
ارزیابی استرس شغلی با استفاده از پرسشنامه H.S.E. و OSIPOW
ارزیابی فرسودگی شغلی با استفاده از پرسشنامه Maslash
ارزیابی بارذهنی کار با استفاده از شاخص Nasa Tlx
ارزیابی رضایت شغلی با استفاده از پرسشنامه با استفاده از پرسشنامه مینه سوتا
ارزیابی و محاسبه RWL (حد توصیه شده وزنی نایوش)
ارزیابی اختلالات اسکلتی و عضلانی با استفاده از پرسشنامه NORDIC – BODY MAP
ارزیابی و آنالیز ارگونومی ایستگاه های کاری با استفاده از متدهای ( REBA – ROLA – ROSA – QEC – OCRA – OWAS و… )
ارزیابی ایستگاه کاری با استفاده از نرم افزار CATIA
ارزیابی و آنالیز حمل دستی بار با استفاده از روش های wisha – niosh – snook – mac

طراحی و اجرای سیستم تهویه

طراحی و اجرای سیستم اطفای حریق

ارزیابی ریسک

آموزش نرم افزاز PHAST در زمینه ارزیابی رهایش مواد سمی
آموزش نرم افزار ALOHA در زمینه ارزیابی رهایش مواد سمی
آموزش CAMEO CHEMICALS در زمینه ارزیابی ایمنی مواد شیمیایی

ارزیابی رسیک مخاطرات شغلی به روش FMEA- JSA-HAZOP- FTA-WILLIME FINE- ANDERSON و…